สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด
ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ เพื่อประโยชน์ของตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
ช่วยออม  ช่วยประหยัด  ช่วยขจัดความเดือดร้อน
โอบเอื้อและอาทร คือ สหกรณ์ กทธ.

Line ID : coop026448838