เงินฝาก

 การใช้บริการเงินฝาก

การรับ - จ่ายเงิน (ธุรกรรมทุกประเภท)  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. 

ยกเว้น วันทำการสุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

เงินฝากออมทรัพย์

 ออมทรัพย์.jpg

   การฝาก 
     • เปิดบัญชีครั้งแรก ไม่ต่ำกว่ำ 100.- บาท
     • การฝากครั้งต่อไปจำนวนเท่าไรก็ได้ ไม่จำกัดจำนวน

     การถอน
     • ถอนครั้งละเท่าไรก็ได้ เดือนละกี่ครั้งก็ได้
     • ยอดคงเหลือขั้นต่า 100.- บาท

     การจ่ายดอกเบี้ย
     • ดอกเบี้ยจะจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ สิ้นเดือนมิถุนายน และ สิ้นเดือนธันวาคม ของทุกปี
     • อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศ / ยกเว้นภาษี

     

  

 

 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

     การฝาก 
     • เปิดบัญชี ครั้งแรก  ไม่ต่ำกว่ำ 1,000.- บาท
     • การฝากแต่ละครั้งต้อง ไม่ต่ำกว่ำ 1,000.- บาท

     การถอน
     • ถอนได้เดือนละ 2 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ถอนครั้งที่ 3 และครั้งต่อไป หรือปิดบัญชีหลังการถอนครั้งที่ 2 (ภายในเดือน)
       เสียค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 1 ของเงินที่ถอน แต่ไม่น้อยกว่า 200.-บาท
     • ยอดคงเหลือ ขั้นต่ำ 1,000.- บาท

     การจ่ายดอกเบี้ย
     • จ่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง สิ้นเดือนธันวาคม ของทุกปี
     • อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศ / ยกเว้นภาษี

 

 

เงินฝากออมทรัพย์มีเป้าหมาย (ยกเว้นภาษี)  

 

     การฝาก
     • เปิดบัญชี ครั้งแรก  ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท
     • ฝากครั้งต่อไป  ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท

     การถอน
     • ถอนครั้งละเท่าไรก็ได้ เดือนละกี่ครั้งก็ได้
     • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ 2,000 บาท
     • ยอดเงินที่ถอนก่อนครบกำหนดเข้าดอกเบี้ย จะได้ดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 
        และนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีให้ ณ วันครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ย

     การจ่ายดอกเบี้ย
     • ยอดฝากครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง
        คือ
วันทำการแรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม ของทุกปี
        (ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2566 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ธันวาคม 2566)

     • ดอกเบี้ยจะจ่ายให้เฉพาะยอดเงินที่ผ่านวันเข้าดอกเบี้ยมาแล้ว 1 ครั้ง
     • อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศ / ยกเว้นภาษี