เงินกู้ฉุกเฉิน

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

สมาชิกสามัญ (ข้าราชการ)

อายุสมาชิก สิทธิการกู้ 

รายได้คงเหลือ (%)

ของเงินเดือน

ส่งชำระ
(งวด)

6  เดือนขึ้นไป 95% ของมูลค่าหุ้นสะสม 10% 12 งวด

 

 

สมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ)

อายุสมาชิก สิทธิการกู้ 

รายได้คงเหลือ (%)

ของเงินเดือน

ส่งชำระ
(งวด)

6  เดือนขึ้นไป 95% ของมูลค่าหุ้นสะสม 10% 12 งวด


เอกสารประกอบคำขอกู้เงิน
1) สำเนาสลิปเงินเดือน  เดือนล่าสุด 
2) สำเนาหน้าสมุดเงินฝาก (กรณีโอนเงินเข้าบัญชี)