งบแสดงฐานะทางการเงิน

                    งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567