ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ฯ

                                                                       ข้อบังคับ  

                                          สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด 
                                                                      พ.ศ. 2566    

 

 

การถือหุ้นของสมาชิก 

1. สมาชิกสามัญ 
   • ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2563   » ดาวน์โหลด

2. สมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ)
   • ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นการกู้เงินและสวัสดิการของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2558    »  ดาวน์โหลด

 

การรับเงินฝาก 

1. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   »    ดาวน์โหลด

2. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ. 2550   »    ดาวน์โหลด

 

การให้เงินกู้แก่สมาชิก (สมาชิกสามัญ)

1. ระเบียบฯว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565   » ดาวน์โหลด

1. ระเบียบฯว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562    » ดาวน์โหลด

2. ระเบียบฯว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2562      » ดาวน์โหลด

3. ระเบียบฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ ในฐานะผู้ค้ำประกันที่ต้องชำระหนี้แทนผู้กู้ พ.ศ. 2561 » ดาวน์โหลด

 

 การใช้ทุนสาธารณประโยชน์  

1. ระเบียบว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2554      »   ดาวน์โหลด

2. ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2561       »  ดาวน์โหลด

3. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2554     »  ดาวน์โหลด

การโอนและรับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

1. ระเบียบว่าด้วยการโอนและรับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2545    »  ดาวน์โหลด    

 

การให้สหกรณ์อื่นกู้

1. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ. 2540     »  ดาวน์โหลด 

2. ระเบียบว่าด้วยดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2545    »  ดาวน์โหลด