ประกาศ

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 

• ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 >>      

• ประกาศ "งด" การรับเงินฝากประจำ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 >>    


  

การกู้เงินสหกรณ์ฯ

เงินกู้พิเศษ
• ประกาศหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาเพื่อรับที่ดินเป็นหลักประกันการกู้  >>