เงินกู้สามัญ (หุ้นค้ำประกัน)

 สมาชิกสามัญ ใช้หุ้นค้ำประกัน

สิทธิการกู้ (%) ของมูลค่าหุ้นที่มี ส่งชำระ
(งวด)
 95% ของมูลค่าหุ้นสะสม  180 งวด

 

 

 

 

สมาชิกสมทบ (พนักงานข้าราชการ) ใช้หุ้นค้ำประกัน

สิทธิการกู้ (%) ของมูลค่าหุ้นที่มี

ส่งชำระ

(งวด) 

95% ของมูลค่าหุ้นสะสม 180 งวด