เงินกู้สามัญ (บุคคลค้ำประกัน)

  • กำหนดหลักเกณฑ์การกู้สามัญ ที่ชำระหนี้เงินกู้ครบ 12 งวดเดือน               

 

 เงินกู้สามัญ (ใช้บุคคลค้ำประกัน)  

• สหกรณ์ฯจะรับพิจารณาคำขอกู้เงินที่มีเอกสาร    ถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น " 
• สมาชิกต้องนำส่งถึง ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ       " ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน "
(คำขอที่ส่งมาถึงที่ทำการสหกรณ์ฯ หลังวันที่ 20 ของทุกเดือน สหกรณ์ฯจะรับไว้และนำเสนอพิจารณาในเดือนถัด)


หลักเกณฑ์ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ 
1. ผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้กู้
2. ผู้กู้ หรือ ผู้ค้ำประกัน (ยกเว้นสมาชิกสมทบ) ต้องมีผูัใดผู้หนึ่งที่มีอายุราชการเกิน 3 ปี
3. สมาชิกที่ขอกู้เงิน เกินกว่า 800,000.- บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน

สมาชิกสามัญ ใช้บุคคลค้ำประกัน 

อายุสมาชิก สิทธิการกู้  วงเงินกู้ (บาท)

มีมูลค่าหุ้น (%)

ของยอดเงินกู้

รายได้คงเหลือ(%)

ของเงินเดือน

ส่งชำระ
6 - 36 เดือน 40 เท่า 1,000,000.- 10% 10% 180 งวด
36 เดือนขึ้นไป 70 เท่า

1,000,000 - 1,300,000

1,300,001 - 1,500,000

10%

10%

10%

10%

180 งวด

 

 

 

 

สมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ) ใช้บุคคลค้ำประกัน 

อายุสมาชิก สิทธิการกู้ 

รายได้คงเหลือ (%)

ของเงินเดือน

ส่งชำระ

6 เดือนขึ้นไป 95%ของมูลค่าหุ้นสะสม 10% 180 งวด


หมายเหตุ
    สมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ) ให้ถือปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562”