เกี่ยวกับสมาชิก

คุณสมบัติของสมาชิก 

                                                 

1.  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี้

2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

3. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สังกัด ดังนี้

    - กรมทรัพยากรธรณี  หรือ

    - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  หรือ

    - กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ   หรือ

    - กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  หรือ

    - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

    - ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ที่เคยสังกัดในกรมทรัพยากรธรณี ก่อนการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์นี้

4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

  

 

การสมัครสมาชิก

 เมื่อได้ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ข้อบังคับ และระเบียบแล้ว มีความสนใจจะสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

ต้องยื่นใบสมัครเพื่อเข้าเป็นสมาชิกตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ