เกี่ยวกับสมาชิก

คุณสมบัติของสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
 เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566

                                                 

หมวด 5
สมาชิก

ข้อ 34. คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ สังกัด
      กรมทรัพยากรธรณี หรือ
      กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือ
      กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือ
      กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือ
      สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือ
      สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ
      ข้าราชการ หรือลูกจ้างที่เคยสังกัดในกรมทรัพยากรธรณี ก่อนการปฏิรูประบบราชการก่อน พ.ศ. 2545
                         หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์นี้
(4) เป็นผู้มีความประพฤติดี
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

 ข้อ 35. การเข้าเป็นสมาชิก  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 39) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้
              เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาหรือตรวจสอบเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับหรือมีมติที่ประชุมรับเข้า
เป็นสมาชิกได้ก็ให้แจ้ง
ผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และชำระค่าหุ้นตามจำนวน
ที่จะถือให้ครบถ้วนแล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่
คราวถัดไปทราบ
              ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้
คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่
ให้รับเข้าเป็น
สมาชิกในกรณีดังว่านี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกซึ่งมาประชุม

ข้อ 36. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละหนึ่งร้อยบาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์และจะเรียกคืนไม่ได้
            สมาชิกที่ลาออกแล้วสามารถกลับมาสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้อีกเพียง 2 ครั้ง โดยการกลับมาสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ครั้งที่ 1 ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์เป็นเงิน ห้าร้อยบาท การกลับมาสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ครั้งที่ 2 ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์เป็นเงิน หนึ่งพันบาท
สมาชิกผู้ลาออกเพราะเหตุโอนไปรับราชการที่อื่นหรือลาออกจากราชการและได้กลับเข้ามารับราชการที่เดิม
การกลับมาสมัครเป็นสมาชิกตามวรรคสองทั้งครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์
เป็นเงินหนึ่งร้อยบาท

  

 

การสมัครสมาชิก

 เมื่อได้ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และระเบียบแล้ว มีความสนใจจะสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

ต้องยื่นใบสมัครเพื่อเข้าเป็นสมาชิกตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ