สวัสดิการต่างๆ

สมาชิกเกษียณอายุราชการ

สมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566   (ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อ. 1 – 3)
1. ขอรับเงินบำเหน็จสมาชิก (กรณีเกษียณ)           
2. หนังสือแจ้งความประสงค์การเป็นสมาชิก (กรณีเกษียณอายุราชการ)                   
3. หนังสือแจ้งความประสงค์หักเงินเดือน บำเหน็จ บำนาญ (กรณีเกษียณอายุราชการ)                  

 

 

    

สวัสดิการทุนสาธารณประโยชน์ กรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรม
เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

สมาชิกถึงแก่กรรม มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามกรณี
1. เป็นสมาชิกไม่เกิน 60 เดือน
   ให้มีสิทธิได้รับเงิน   30,000 บาท

2. เป็นสมาชิกเกินกว่า 60 เดือน แต่ไม่เกิน 120 เดือน
   ให้มีสิทธิได้รับเงิน   60,000 บาท

3. เป็นสมาชิกเกินกว่า 120 เดือนขึ้นได้ 
   ให้มีสิทธิได้รับเงิน 200,000 บาท

  สมาชิกถึงแก่กรรม 

  

สมาชิกถึงแก่กรรม (อายุเกิน 65 ปี)

1. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (อายุเกิน 65 ปี)  
2. หนังสือขอถอนค่าหุ้น , เงินปันผล-เงินเฉลี่ยนคืน   
    (ตามจำนวนผู้รับผลประโยชน์ที่ตั้งไว้)
3. เงินสงเคราะห์ กรณีสมาชิกเสียชีวิตไม่ได้แต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์              

 

สมาชิกถึงแก่กรรม (อายุไม่เกิน 65 ปี)

1. หนังสือขอถอนค่าหุ้น , เงินปันผล-เงินเฉลี่ยนคืน   
  (ตามจำนวนผู้รับผลประโยชน์ที่ตั้งไว้)

 

บุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม   

1. เงินสงเคราะห์ กรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต        


 เงินสงเคราะห์
กรณีสมาชิกประสบภัย

หมายเหตุ  :    เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ กำหนด