การเพิ่ม-ลด หุ้น

เพิ่มหุ้น-ลดหุ้น-งดการซื้อหุ้น    

หมายเหตุ     การถือหุ้นเพิ่มของสมาชิกให้เป็นไปตามประกาศ ลงวันที่  1  พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ดังนี้
1. ให้ระงับการซื้อหุ้นเพิ่ม (เป็นครั้งคราว)
2. ให้สมาชิกถือหุ้นรายเดือนได้ ไม่เกิน 500 บาท