ประวัติและความเป็นมาของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2519
ผู้ที่คิดริเริ่มและดำเนินการจนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นมาได้ คือ นายสัมฤทธิ์ ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง กรมทรัพยากรธรณี
โดยมี นายพิสุทธิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ในขณะนั้น เป็นผู้ให้การสนับสนุนสหกรณ์เริ่มประกอบธุรกิจ
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2519 (หมายความว่า สหกรณ์มีรายรับตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นมา) ซึ่งมีสมาชิกเริ่มก่อตั้ง จำนวน 399 คน
มีทุนเรือนหุ้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,530 บาท

 

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้ประโยชน์ตามสมควร

2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

3. รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น

4. จัดทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

5. ให้เงินกู้แก่สมาชิก

6. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

7. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

8. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ฯ หรือสหกรณ์ฯอื่น

9. ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ฯ

10. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

11. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารการเงิน

12. ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด

13. ดำเนินการให้กู้ยืมเงินเพื่อการเคหะ

14. ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

15. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ฯและสหกรณ์อื่นๆ เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

 

คุณสมบัติของสมาชิก

เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี้

 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

 เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สังกัด ดังนี้
      - กรมทรัพยากรธรณี หรือ
      - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  หรือ
      - กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือ
      - กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือ
      - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
      - ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ที่เคยสังกัดในกรมทรัพยากรธรณี ก่อนการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์นี้

 เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

 มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

 

 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กทธ.
ชุดที่ 49 ประจำปี 2567

1. นายสุดใจ  วงชารี   ประธานกรรมการ (ทบ.)
2. นางอัปสร   สอาดสุด   รองประธานกรรมการ   (ทธ.)
3. นางสาววรีวสยา  สินธุเดชะ รองประธานกรรมการ    (ทบ.)
4.  นางสลิลา  ยรรยงสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ  (กพร.)
5. นางสาววิภาวัณย์  ว่องวีรชัยเดชา รองประธานกรรมการ   (ชธ.)
6. นางสาวภิรมย์  บัวอยู่ กรรมการดำเนินการ (ชธ.) 
7. นายทัศพล  เดชขุนทด กรรมการดำเนินการ  (ชธ.) 
8. นางสาวอุไร  บางยี่ขัน กรรมการดำเนินการ (ทบ.)
9. นายบุญเลิศ  เลิศพฤกษ์สุกิจ กรรมการดำเนินการ (ทบ.)
10. นางสาวทวีพร  สำเร็จทรัพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ทธ.) 
11. นางกัตติกา  อินทร์นอก กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก (กพร.) 
12. นางวรพัชร์  ชัยวิรัช กรรมการและเหรัญญิก (กพร.)
13. นายพงษกร  กังวาลย์ กรรมการและเลขานุการ (ทธ.)

 

 

 

.